Business Finland rahoitus pk-yrityksille

Business Finland rahoitus pk-yrityksille
Business Finland jakaa pk-yrityksille avustusmuotoista rahoitusta, eli yritystukia

Tekes sulautui 2018 vuoden vaihteessa yhteen Finpron kanssa muodostaen Business Finlandin, tästä huolimatta rahoitusperiaatteet ovat pysyneet lähestulkoon muuttumattomina. Business Finland rahoitus houkuttelee edelleen vuosittain tuhansia yrityksiä yritystukien piiriin. Vuosibudjetti tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tukemisessa liikkuu vuositasolla 200 miljoonan euron paremmalla puolella. Iso osa tästä potista menee suomessa toimivien  osakeyhtiöden, eritoten pk-yritysten kehityshankkeisiin. Tavallisimmin kehityshankkeet liittyvät kansainvälistymisen edistämiseen sekä tuote- ja palvelukehitysprojekteihin.

Myönnetty rahoitus on joko avustusta tai lainaa, joiden turvin yritykset voivat jakaa kehityshankkeisiinsa liittyvää riskiä. Suuruudeltaan avustusmuotoista rahoitusta on tarjolla aina kerrallaan 100 000 euroon asti. Isommille kehityshankkeille myönnettävälle lainalle ei ole asetettu erillistä kattosummaa. Vaikka moni voi alkuun karsastaa lainarahoitusta, on Business Finlandin laina verrattain edullista, sillä korko on yhden prosentin ja lainalle ei yleensä vaadita erillisiä vakuuksia. Tämän lisäksi lainarahoituksesta voi saada muutettua osan avustukseksi, mikäli projekti sattuu epäonnistumaan tai sen tuloksia ei pystytä hyödyntämään yrityksen toiminnassa.

Sekä avustus että lainarahoitus kattaa vain tietyn osuuden hankkeen kustannuksista, eli yrityksen pitää pystyä todentamaan omarahoitusosuutensa. Tyypillisesti Business Finlandin tuen osuus vaihtelee välillä 25 - 75%. Erittäin harvinaisissa tapauksissa, kuten kokeiluvaiheessa olevassa innovaatiosetelissä, tuki voi olla jopa 100% - tosin avustussummakin on maltillinen (max. 5000 €).

Alta löydät lyhyen pohjustuksen Business Finlandin suosituimpiin rahoituspalveluihin, joista pk-yritykset voivat hakea avustusmuotoista rahoitusta.

1. Tempo rahoituspalvelu kansainvälistyville yrityksille

2. Business Finland Into rahoituspalvelu

3. Business Finlandin muut rahoitusohjelmat

Tempo sopii kansainvälistyville yrityksille

Business Finland Tempo rahoitus tukee startupeja
Business Finlandin Tempo rahoitus tukee myös aloittelevia yrityksiä

Tempo on suomalaisille yrityksille tarkoitettu rahoitusmuoto, jossa hakijayritykseltä odotetaan halua viedä toimintaansa, uudistua ja kasvaa vientimarkkinoilla. Olipa sitten yrityksellä uusi tuote, palvelu tai liiketoimintakonsepti, niin ensisijaisena edellytyksenä on, että yritys osaa perustella oman kilpailuetunsa tai ratkaisunsa uutuusarvon kohteena olevalla markkinalla.

Aikaisemmin Tempo oli suunnattu pelkästään startup-yrityksille, mutta Kiito-rahoituksen päättymisen myötä syksyllä 2018 myös kansainvälistä kasvua hakevat pk- ja midcap-yritykset siirtyivät Tempo-instrumentin piiriin.

Mitä rahoituksella voi tehdä? Tempo rahoituksella yritys voi muun muassa:

-testata uuden tuote- tai palvelukonseptin kysyntää ennen kansainvälistymistä,
-suorittaa markkinatutkimuksia,
-pilotoida tuotetta/palvelua asiakkaiden kanssa,
-suorittaa tuotteen palvelun koemarkkinointia

Rahoitusta voi käyttää sekä yrityksen omiin palkkakuluihin sekä ostopalveluihin.

Paljonko rahoitusta voi saada? Tavallisimmissa muodossaan avustusmuotoista rahoitusta voi saada 50 000€, joka kattaa 75% koko projektin kustannuksista. Erikoista Tempo rahoituksessa on se, että nykyään ison osan rahoituksesta (60%) voi saada ennakkona.

Into rahoituspalvelu - Osta osaamista innovaatiotoiminnan tueksi

Kansainvälisyys on tunnetusti nykyään erittäin vahva teema Business Finland rahoituspalveluissa. Into rahoituspalvelu on targetoitu pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka ovat valmiita ostamaan innovaatio-osaamista kansainvälisen kasvunsa tueksi.

Mitä rahoituksella voi tehdä? Into rahoituksella yritys voi:

-parantaa toimintaansa ulkopuolelta ostettavien asiantuntijoiden avulla,
-lainata huippuosaajia tutkimus- ja kehitystyöhön (esimerkiksi yliopistoilta)
-sekä hyödyntää aineetonta osaamista

Into rahoitusta voi käyttää lähtökohtaisesti vain ostopalveluihin.

Paljonko rahoitusta voi saada? Rahoitus on avustusmuotoista ja suuruudelle ei ole erikseen määritelty ylärajaa. Rahoitus voi kattaa 50% koko projektin kustannuksista. Rahoitus maksetaan toteutuneita kustannuksia vastaan jälkikäteen.

Business Finland rahoitus rullaa myös rahoitusohjelmissa

Edellä esiteltyjen "lippulaiva"-palveluiden ohella Business Finland kanavoi rahoitusta parin vuoden sykleissä pyöriviin rahoitusohjelmiin. Ohjelmissa rahoitus on usein korvamerkittynä tietyn tarkkaan määritellyn alan kehittämiseen tai tukemiseen, mikäli alalla on havaittavissa työllisyyteen tai kilpailukykyyn vaikuttavia rakennemuutoksia.

Hyvä esimerkki on 2015 startannut Median innovaatiotuki, jolla pyritään rohkaisemaan media-alan yrityksiä kehittämään toimintaansa alati digitalisoituvassa ja kansainvälistyvässä maailmassa. Työllisyystilanteen heilahteluun reagoivasta Business Finland-ohjelmasta hyvä esimerkki on puolestaan Digiboosti, joka sai alkunsa Nokian irtisanomisien jälkimainingeissa. Digiboostissa yrityksille annettiin avustusta uuden henkilön palkkakuluihin, mikäli he palkkasivat digitaalisuuden ammattilaisia. Tällä siis pyrittiin uudelleen työllistämään suurista yrityksistä irtisanottuja ohjelmisto-osaajia.

Ohjelmien kautta haettava rahoitus noudattelee pitkälti edellä esiteltyjen rahoituspalveluiden ehtoja, eli jos yli 5-vuotias pk-yritys päättää osallistua median innovaatiotuki -ohjelmaan, niin hakemus voitaisiin tehdä Tempo rahoituspalveluun. Hakemusprosessin aikana hakemus sitten linkitetään valittuun ohjelmaan. Mikäli rahoitusohjelmassa on käytössä poikkeuksellinen rahoitusmenettely, niin siitä on aina mainittu ohjelman esittelyn yhteydessä. (Jos jostain syystä näin ei ole, niin tietoja voi kalastaa suoraan ohjelmatiimin edustajilta).

Suunnittele yhteistyötäsi Business Finlandin kanssa pitkällä tähtäimellä

Business Finlandin kanssa kannattaa alusta asti pyrkiä pitkäjänteiseen yhteistyöhön. Kun rahoitusta saaneet projektit suoritetaan ajallaan ja tavoitteisiin päästään (tai ne jopa ylitetään), niin lisärahoituksen saaminen tulevaisuudessa on huomattavasti helpompaa. Ensikertaa Business Finlandia lähestyttäessä voi siis olla syytä aloittaa Tempo rahoituksesta, jonka jälkeen voi siirtyä hakemaan vaikkapa T&K-rahoitusta, mikäli se vain soveltuu yrityksen sen hetkisille projekteille.

Business Finlandilta saatavat avustukset ovat lähtökohtaisesti de minimis -rahoitusta, eli vähämerkityksistä tukea. Tätä de minimis rahoitusta voi saada yhteensä 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen tilikauden aikana. Eli periaatteessa aina kun edellinen rahoitusprojekti putoaa tilikauden vaihtuessa pois on yritys EU-säätelyn puitteissa oikeutettu saamaan avustuksia. Usein tämä kuitenkin vaatii sitä, että aikaisemmat Business Finland-projektit on vedetty kunnialla maaliin.

Yritystukia ja -avustuksia saa muualtakin

Vaikka Business Finlandilla on Suomessa todella vahva asema yritysten rahoittajana, on julkisia tukia saatavilla monesta muustakin lähteestä. BF:n ohella yrityksen kehittämiseen saatavia avustuksia on mahdollista hakea myös:

-ELY-keskuksilta,

-Rakennerahastoista,

-EU:n puiteohjelmista (mm. Horizon Europe)

-sekä useita järjestöjä, jotka tukevat yritysten kansainvälistymistä tietyille aluille

Business Finland rahoitus ei siis todellakaan ole ainut väylä hankkia avustuksia yrityksen kehittämiseen. Jos tukiviidakon koukerot ja oma polku vielä askarruttavat, niin me autamme yritystäsi hyöydyntämään julkiset avustukset. Pienen aloituskyselyn pohjalta kerromme teille saman arkipäivän aikana onko yrityksellenne mahdollista hakea julkista rahoitusta.

Tarvitsetko apua tukiviidakossa? 

Kerro meille kehittämistarpeestasi, niin me kerromme voiko yrityksesi saada rahoitusta.

Ajantasaisia vinkkejä yritystuista!